#1 НЕВИДЛИВ ПОРОЈ / INVISIBLE TORRENT (Part 1)

Невидлив Порој

Од девственоста на цветот
До волшебноста на летот
Од блесокот во далечината
До тајните на длабочината

Од спокојството тивко
На благото битие кревко
Од меката страдална душа
До болката што не се слуша

Во устата гневна
Нема мудрост древна
Врз надежта вечна
Колва клевета мрачна

Невидлив порој
Тој што те пресоздава
Невидлив порој
Срцето само неа ја бара

#2 НЕВИДЛИВ ПОРОЈ / INVISIBLE TORRENT (Part 2)

INVISIBLE TORRENT

From the innocence of
The bloom
To the magic of the
Flight
From the glimmer in the
Distance
To the secrets of the deep

From the calm of
The soft quiet creature,
From the tender
Aching soul
To the pain
You can’t hear

In the words of anger
No ancient wisdom lies
In the hope eternal
A dark curse resides

Invisible torrent
recreates you boldly
Invisible torrent
The heart yearns for her only


#3 КРЕВКОСТ / FRAGILITY

#4 ИЗГОРЕНИЦИ / BURNS

#5 ЗАРАСТ / HEALING

#6 ВРАЌАЊЕ / RETURNING

#7 МЕЛАНХОЛИЈА / MELANCHOLY

#8 ВОСПРИЕМАЊЕ / ACCEPTANCE

#9 ЈАВАЧ / RIDER

#10 ЛУЗНИ / SCARS (Part 1)

#11 ЛУЗНИ / SCARS (Part 2)

#12 ПОТОМСТВО / PROGENY

ПОТОМСТВО

Најпрво
Проколнати по име од сите
Прегазени по илјада пати
Гневот низ мразот ќе никне
Од душата во немир запустена

Повторно
Од јуди лажни сродници
И лицемерни спасители
Од раните најдлабоки
Растат новите крстители

Потомство
Од лозата намножени
По белиот свет расеани
Со правдина во погледот и
Со болка грчлива оцртани